Wallpaper Gallery "Misc."

Photo Location: Wakayama Castle Park, Koyasujizoji, Rusutsu, Kinkakuji, Yosuien, Tokyo Disneyland, Koyasan, Hana no Bunkaen (Japan)

Hana no Bunkaen #1

Hana no Bunkaen #1

1366x768  1280x1024
1024x768  1920x1080
1440x900  1920x1200

Hana no Bunkaen #2

Hana no Bunkaen #2

1366x768  1280x1024
1024x768  1920x1080
1440x900  1920x1200

Hana no Bunkaen #3

Hana no Bunkaen #3

1366x768  1280x1024
1024x768  1920x1080
1440x900  1920x1200

Hana no Bunkaen #4

Hana no Bunkaen #4

1366x768  1280x1024
1024x768  1920x1080
1440x900  1920x1200

Koyasan Jabaramichi #1

Koyasan Jabaramichi #1

1366x768  1280x1024
1024x768  1920x1080
1440x900  1920x1200

Koyasan Jabaramichi #2

Koyasan Jabaramichi #2

1366x768  1280x1024
1024x768  1920x1080
1440x900  1920x1200

Koyasan Jabaramichi #3

Koyasan Jabaramichi #3

1366x768  1280x1024
1024x768  1920x1080
1440x900  1920x1200

Kongobuji Main Gate

Kongobuji Main Gate

1366x768  1280x1024
1024x768  1920x1080
1440x900  1920x1200

Moss Pink
(Tama no Nagare)

Moss Pink (Tama no Nagare)

1366x768 1280x1024
1024x768 1920x1080
1440x900 1920x1200

Night view of
Rusutsu Resort

Night view of Rusutsu Resort

1366x768 1280x1024
1024x768 1920x1080
1440x900 1920x1200Japanese